EU-däcketikett

drive_eta 2019-05-28 16:07

EU-däcketikett

Europeiska unionens förordning gällande märkning av däck (nr 1222/2009)

Denna förordning kräver att däck för bilar, lätta lastbilar och lastvagnar, producerade från 1 juli 2012 och som säljs inom EU från 1 november 2012 skall vara märkta med en etikett eller ha information i sin närhet – väl synlig för konsument.

Märkningen gäller information om tre nyckelattribut; bränsleeffektivitet (rullmotstånd), våtgrepp och externt buller. 

Den nya förordningen ger konsumenten möjlighet till ett väl underbyggt beslut vid köp av däck. Man måste dock vara medveten om att trafiksäkerheten och drivmedelsbesparning i hög grad beror på förarens beteende. 

- Miljövänlig körning kan reducera   
  drivmedelsförbrukningen avsevärt.
- Däcktrycket bör kontrolleras regelbundet för att
  optimera väggreppet på vått underlag och
  drivmedelseffektiviteten.
- Var noga med att hålla säkerhetsavståndet till
  framförvarande fordon.

För mer information hänvisar kan du läsa förordningen i sin helhet på Energymyndigheten.

 

FÖRORDNINGENS SYFTE
Förordningen syftar till att göra vägtransporterna säkrare och ekonomiskt och miljömässigt effektivare. Detta genom att främja drivmedelseffektiva och säkra däck med lågt externt däck- och vägbanebuller. Genom denna förordning  fastställs en ram för tillhandahållande av harmoniserad information om däckparametrar genom märkning, så att slutanvändarna kan göra välgrundade val vid köp av däck. 

 

 

BRÄNSLEEFFEKTIVITET / RULLMOTSTÅND
Ett rullande däck deformeras och tappar energi. Det är en av de fem krafter som påverkar ett fordon. 

1. Tröghet

2. Gravitation

3. Luftmotstånd

4. Intern friktion

5. Rullmotstånd 

Den energi som går förlorad genom ovanstående krafter uttrycks som ”rullmotstånd”och mäts i mängden energi som försvinner per enhet tillryggalagd sträcka och per enhet av den vikt som bärs upp.  Rullmotståndet har direkt inverkan på bränsleförbrukningen och står för 20-30% av fordonets drivmedelsförbrukning. Vid lägre rullmotstånd förbrukar däcket mindre energi vilket minskar bränsleförbrukningen, vilket är gynnsamt för miljön och reducerar koldioxidutsläppen. 

På etiketten med EU-bestämmelser för däck uttrycks rullmotståndet i grader från A till G och informerar dig om prestandanivån för den relativa bränsle effektiviteten. A är däcket med högsta prestanda i sin kategori medan G är den med lägsta prestanda. Skillnaden mellan ett  B och ett C- klassat däck innebär en ökning av bränsleförbrukningen med 2,5%-4,5% för en bil och 5%-8% för en lastbil. 

 

GREPP PÅ VÅTT VÄGLAG
Våtgreppsmärkningen ger information om  en viktig säkerhetsaspekt hos däcket: dess grepp på våta vägbanor. Enligt EU:s förordning  om däckmärkning graderas ett däcks våtgrepp mellan A och G, där A  är det bästa greppet och G det sämsta. Mätningen av däcken utförs på ett fordon i enlighet med betingelserna i EU-direktivet (hastighet, underlagets karaktär, vattendjup, temperatur etc). Klassificeringen görs genom att prestandan för det testade däcket jämförs med ett referensdäck. Skillnaden mellan varje klassificering innebär att man ökar eller minskar bromssträckan med uppskattningsvis 2,6 m vid en inbromsning i 80km/h. Om man gör en inbromsning på vått underlag med ett A-klassat däck och ett F-klassat däck så skiljer sig bromssträckan åt med ca 10 m eller två billängder. 

 

 

EXTERN BULLERNIVÅ
Den externa bullernivån mäts i decibel och avser det ljud som däcket ger ifrån sig när det rullar mot vägbanan. Skalan jämförs mot det nya gränsvärdet som införs inom EU 2016 (EC Reg  661/2009). På etiketten ska den uppmätta decibelnivån anges samt gradering i form av en, två eller tre svarta ljudvågor.

- En svart ljudvåg: 3db lägre än det framtida europeiska
  gränsvärdet (EC Reg 661/2009). En ljudvåg är alltså det
  tystaste däcket och därmed det bästa i denna gradering.

- Två svarta ljudvåg möter redan det kommande
  europeiska gränsvärdet

- Tre svarta ljudvågor: Möter det nuvarande europeiska
  gränsvärdet (EC Dir. 2001/43).Tre ljudvågor är således
  det däck som har högst extern bullernivå.

 

 

VEM, VAD OCH VILKA OMFATTAS AV DÄCKMÄRKNINGEN EC REG 661/2009
Märkningen gäller däck för personbilar, lätta lastbilar och lastvagnar (Klass C1, C2 och C3). Gäller däck producerade efter 1 juli 2012 och som säljs inom EU från 1 november 2012.

Följande däck omfattas INTE av den nya förordningen:

-Regummerade däck.

-Terränggående däck för yrkesmässigt bruk.

-Däck konstruerade endast för montering på fordon som
  är registrerade första gången före den 1 oktober 1990.
  
-Däck som är ämnade som reservdäck (T-typ).

-Däck avsedda för hastigheter under 80 kr/h.

- Däck vars nominella fälgdiameter inte överstiger     
  254 mm eller är större än 635 mm.

 - Däck som försätts med tilläggsutrustning för att
   förbättra friktionsegenskaperna, tex dubbdäck.

- Däck som är designade endast för montering på fordon
  som uteslutande är avsedda för hastighetstävlingar. 

 

 

VIKTEN AV KORREKT INFORMATION
Det är viktigt att poängtera att etiketten informerar om tre viktiga parametrar som påverkar däckets prestanda. För att förstå vikten av dessa värden bör återförsäljaren också förklara för slutkunden vad som är viktigt och varför. Det finns många kriterier som påverkar ett däcks prestanda såsom manövrering på våta vägbanor, bromsförmåga vid torrt väglag, stabilitet i hög fart, slitstyrka, komfort i kupé mm. 

Vinterdäck är normalt gjorda av en gummiblandning som optimerar däckets förmåga vid låga temperaturer. Däckets prestanda bör alltid bedömas utifrån de faktiska användningsvillkoren. Vissa vinterdäck kan uppträda mindre bra på våta vägar och skälet till detta är att dom är designade för att ge bästa prestanda vid snö. Etiketten som kommer att finnas på däcken visar dock inte några särskilda egenskaper för vinterprestanda utan alla däck märks lika. 

 Det är många parametrar som måste vägas in för att ge konsumenten en korrekt helhetsbild och på så vis hitta rätt däck till rätt förare. Det är av yttersta vikt att återförsäljaren informerar köparen om hela bilden och förklarar varför olika däck har olika resultat.

 

 

ÅTERFÖRSÄLJARENS UPPGIFT
ÅF skall tillse att samtliga däck som finns synliga för konsument är märkta med korrekt  etikett eller att märkningsinformationen finns i direkt anslutning till däcket. Om däcken ej är synliga för konsument så är ÅF skyldig att delge kunden informationen under inköpsprocessen. Informationen ska finnas med på den faktura som lämnas ut till slutanvändaren. Det är Dawas ÅF som är expertisen och det är viktigt att dom kan förklara skillnaden mellan de olika klassificeringarna och varför det är så. 

Efter 1 november 2012 så kan ÅF sälja däck som finns i lager och som producerats före 1 juli 2012 (DOT 2712) utan etikett. Det finns också ett antal undantag från förordningen och även de kan säljas utan märkning. Det är leverantörens ansvar att bistå med etikettinformation, det är dock ÅF: s ansvar att säkerställa att alla däck exponeras med etiketten väl synlig.